خوش کردار ...

ما نگوییم بد و میل به ناحـق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن اسـت که مطلق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتـر دانـش نزنیم

سر حق بر ورق شـعبده ملحق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

التفاتـش به می صـاف مروق نکنیم

خوش برانیم جهان در نظر راهروان

فکر اسـب سیه و زین مغرق نکنیم
 
آسمان کشـتی ارباب هنر می‌شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
 
گر بدی گفت حسـودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
 
حافظ ار خصـم خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم.

 

Yazdshersokot.persianblog.ir ©

/ 4 نظر / 12 بازدید
§شوکران§

سلام شب اولِ محرمِ التماس دعا توی این ماه

باشو

این شعررو من 36-38سال پیش تودانشگاه بودم معلم اخلاق برامون خوندو ماهم باید حفظ میکردیم منو یادجوونیهام انداختی .دست مریزاد

سایه

ر روی باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه ات با شوق شرکت میکنم.. یک شادی کوچک اگر از روی بام دل گذشت هرچند اندک باشد با تو قسمت میکنم....

معین

یادش بخیر . وقتی بچه بودم هر وقت در مقابل کار بد دیگران کار بدی انجام میدادم بابام این شعر رو میخوند